Artikel 1 Definities
In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Custom Biker Merchandise Nederland: de gebruiker van deze privacy statement: Custom Biker Merchandise Nederland gevestigd aan de Wilgenhof 21, 3434 AW Nieuwegein, Nederland;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Custom Biker Merchandise Nederland een overeenkomst aangaat;
d. website: de website custombikershop.nl die door Custom Biker Merchandise Nederland worden beheerd.

Artikel 2 Privacy
Custom Biker Merchandise Nederland draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Custom Biker Merchandise Nederland
Wilgenhof 21
3434 AW Nieuwegein, Nederland

Artikel 4 Doeleinden van de verwerking
4.1 Custom Biker Merchandise Nederland verwerkt persoonsgegevens van klanten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van de overeenkomst;
b. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
c. het verzenden aan de klant van commerciële elektronische berichten.
4.2 De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor direct marketingdoeleinden gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Custom Biker Merchandise Nederland. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5 van deze privacy statement.
4.3 Custom Biker Merchandise Nederland zal de klant niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
4.4 Custom Biker Merchandise Nederland zal de persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt.

Artikel 5 Het recht van verzet
5.1 De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
5.2 Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. schriftelijk naar het adres:
Custom Biker Merchandise Nederland
Wilgenhof 21
3434 AW Nieuwegein, Nederland
b. elektronisch naar het e-mailadres: ;
c. door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.
5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
5.4 Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6 Geheimhouding
Custom Biker Merchandise Nederland zal alle vertrouwelijke gegevens van de klant geheim houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Custom Biker Merchandise Nederland zal de vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 7 Beveiliging van gegevens
Custom Biker Merchandise Nederland draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

Artikel 8 Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.

Artikel 9 Gebruik van cookies
9.1 Custom Biker Merchandise Nederland kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Custom Biker Merchandise Nederland op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
9.2 Indien de klant zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de klant geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

Artikel 10 Privacy beleid van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Custom Biker Merchandise Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

Artikel 11 Wijziging gegevens
Op verzoek verleent Custom Biker Merchandise Nederland aan klanten toegang tot alle informatie die Custom Biker Merchandise Nederland van hun bijhoudt. Verder biedt Custom Biker Merchandise Nederland klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Custom Biker Merchandise Nederland van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant contact opnemen met Custom Biker Merchandise Nederland.

Artikel 12 Klachten
Indien de klant vindt dat de website of het handelen van Custom Biker Merchandise Nederland niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de klant contact met Custom Biker Merchandise Nederland opnemen.

Artikel 13 Wijzigingen
Custom Biker Merchandise Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. De klant zal hiervan via de e-mail op de hoogte worden gesteld.

Privacy statement van Custom Biker Shop Merchandise ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30278897